Jesteś tutaj

Regulamin

REGULAMIN SYMPOZJUM

 

§ 1.

Organizatorzy

 

1. Organizatorem IV międzynarodowego sympozjum naukowego pt. „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego - Wokół  ludzkiej prokreacji – odkrycia i nowości.  Rozpoznawanie płodności, diagnostyka i leczenie zaburzeń” jest Zakład Dydaktyki Ginekologicznej - Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) na WUM oraz 7 Polskich Organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny /NPR/ i ekologiczną prokreację, tj.:

- Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (PSNNPR),

- Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rötzera (INER),

- Liga Małżeństwo Małżeństwu (LMM),

- Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR),

- Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność (SMiO),

 - Fundacja MaterCare Polska

oraz Fertility Care Center of Poland.

 

§ 2.

Termin i miejsce

 

Kształcenie ma formę jednodniowego sympozjum, łącznie 7 godzin dydaktycznych. Odbędzie się ono 26 października 2014 r. w Auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a.

 

§ 3.

Grupy docelowe sympozjum

 

Sympozjum adresowane jest do studentów wydziałów  lekarskich, farmacji oraz nauk o zdrowiu WUM, studentów z innych uczelni, młodych lekarzy , położnych i pielęgniarek, doradców rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zdrowia prokreacyjnego.

 

§ 4.

Tematyka i wykładowcy

 

1. Program sympozjum  obejmuje tematykę nowatorskich i innowacyjnych badań i nowości w zakresie fizjologii i patologii ludzkiej prokreacji. Zostaną omówione podstawy naukowe wybranych biomarkerów płodności oraz ich kliniczne zastosowanie w  najczęstszych schorzeniach kobiecych tj. zespole policystycznych jajników i endometriozie. Ponadto zaprezentowana zostanie  problematyka diagnostyki i leczenia zaburzeń męskiej płodności. Posumowaniem będzie tematyka  etycznej i personalistycznej medycyny oraz postaw medyków  wobec narastających zagrożeń  medycyny hipokratejskiej.

2. Wykłady prowadzą: lekarze i inni uznani specjaliści polscy i międzynarodowi w poszczególnych dziedzinach.

3. Sympozjum obejmuje także warsztaty i sesję posterową. Warsztaty poświęcone będą ukazaniu wartości diagnostycznej i terapeutycznej karty obserwacji cyklu miesiączkowego w różnych przypadkach klinicznych. Sesja posterowa posłuży zaś do zaprezentowania aktualnych badań i doniesień naukowych.

 

§ 5.

Zasady rejestracji uczestników i opłata konferencyjna

 

1. W celu zgłoszenia udziału w sympozjum należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy i uiścić opłatę w terminie do 19 października br. 

2. Rejestracja (wypełnienie formularza zgłoszeniowego) bez dokonania opłaty konferencyjnej jest automatycznie anulowana.

3. Formularz zgłoszeniowy wraz z informacją o wysokości obowiązujących opłat znajduje się na stronie www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl w zakładce „Rejestracja”.

4. Koszt tzw. biernego udziału w sympozjum wynosi 110 PLN. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji za opłatą specjalną. Opłata specjalna przysługuje:

studentom WUM 40 PLN

studentom innych wyższych uczelni 70 PLN

członkom organizacji NPR 70 PLN

Opłata za tzw. udział czynny (uczestnictwo w konferencji i sesji posterowej) wynosi 160 PLN.

Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, udział w warsztatach, obiad i 2 przerwy kawowe.

4. Osoby rejestrujące się po 19 października obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 20 zł (obowiązuje ona także przy rejestracji podczas konferencji).

5. Potwierdzenie dokonania opłaty konferencyjnej wystawiane jest przez system automatycznie. Dla uczestników, którzy zawnioskowali o rachunek przy rejestracji, wystawiany jest on w ciągu 14 dni od daty konferencji i wysyłany pocztą.

6. Istnieje możliwość anulowania dokonanej rejestracji i zwrotu 50% wpłaconej kwoty wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zgłoszonego najpóźniej do dnia 30 września 2014 r. na adres: zdrowie.prokreacyjne@gmail.com. Po tym terminie zwrot wpłaconych środków nie przysługuje.

 

§ 6.

Zaświadczenie o udziale w sympozjum i ewaluacja

 

1. Zaświadczenie o udziale w sympozjum otrzymuje każdy uczestnik.

2. Zaświadczenia można będzie odebrać na miejscu w Sekretariacie konferencji. Zaświadczenia nie będą wysyłane pocztą.

3. Lekarze otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w kształceniu oraz otrzymanie 9 punktów edukacyjnych za udział w 9 godzinach zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

4. Warunkiem uzyskania zaświadczenia z punktami edukacyjnymi jest podanie niezbędnych informacji w formularzu zgłoszeniowym (tj. nr prawa wykonywania zawodu, daty urodzenia).

5. Na zakończenie zajęć uczestnicy sympozjum zobowiązani są wypełnić ankietę ewaluacyjną podsumowującą kształcenie.

 

§ 7

Uprawnienia organizatora

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz wyznaczenia zastępstwa w przypadku nie możności stawienia się któregoś z wykładowców, z przyczyn losowych, niezależnych od organizatora.

2. Wszelkie uwagi i zapytania można kierować do organizatorów na adres: zdrowie.prokreacyjne@gmail.com