Jesteś tutaj

Regulamin

REGULAMIN SYMPOZJUM

z cyklu Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego

§ 1.

Organizatorzy

Organizatorem V sympozjum naukowego z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” pt. „Wczesne niepowodzenia prokreacji - etiologia, prewencja i postępowanie w ujęciu interdyscyplinarnym” jest Zakład Dydaktyki Ginekologicznej - Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUMFakultet Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) na WUM oraz 7 Polskich Organizacji nauczających i promujących metody rozpoznawania płodności /MRP/ i ekologiczną prokreację, tj.:

- Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (PSNNPR),

- Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rötzera (INER),

- Liga Małżeństwo Małżeństwu (LMM),

- Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR),

- Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność (SMiO),

 - Fundacja MaterCare Polska

oraz Fertility Care Center of Poland.

§ 2.

Termin i miejsce

Kształcenie ma formę jednodniowego sympozjum, łącznie 11 godzin dydaktycznych. Odbędzie się ono 6 grudnia 2015 r. Auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a.

§ 3.

Odbiorcy sympozjum

Sympozjum adresowane jest do studentów wydziałów lekarskich, farmacji oraz nauk o zdrowiu WUM, studentów z innych uczelni, młodych lekarzy, położnych i pielęgniarek, doradców rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zdrowia prokreacyjnego.

§ 4.

Tematyka i wykładowcy

1. Tematyka tegorocznej konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

Jak Polska objęta głębokim kryzysem demograficznym radzi sobie z narastającym problemem poronień i wczesnych strat prokreacyjnych?

Czy można statystycznie określić źródła tego problemu na tle Europy?

Czy możliwe jest wyjaśnienie  przyczyn niepowodzeń oraz zapobieganie ich konsekwencjom? 

Jakie są najważniejsze medyczne standardy  postępowania w przypadku poronień nawracających oraz przedwczesnych start ciąż?

Jak można pomóc rodzicom w sytuacjach krytycznych rozpoznań prenatalnych ciężkiej lub letalnej choroby lub poronienia zatrzymanego?

2. Wykłady prowadzą: wybitni polscy specjaliści z dziedziny medycyny, demografii i psychologii.

3. Sympozjum obejmuje także warsztaty poświęcone tematyce powrotu płodności po poronieniu i pochówku dzieci utraconych.

§ 5.

Zasady rejestracji uczestników

1. W celu zgłoszenia udziału w sympozjum należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i uiścić opłatę konferencyjną w terminie do 23 listopada br. (poniedziałek).

2. Formularz zgłoszeniowy wraz z informacją o wysokości obowiązujących opłat znajduje się na stronie www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl w zakładce „Rejestracja”.

3. Rejestracja (przesłanie formularza zgłoszeniowego) bez dokonania opłaty konferencyjnej jest automatycznie anulowana.

§ 6.

Opłata konferencyjna

1. Koszt udziału w sympozjum wynosi 110 PLN. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji za opłatą specjalną. Opłata specjalna przysługuje:

studentom WUM 50 PLN

studentom innych wyższych uczelni 70 PLN

członkom organizacji NPR 80 PLN

Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, udział w warsztatach, obiad i 2 przerwy kawowe.

2. Wszystkie osoby rejestrujące się po 23 listopada oraz w dniu konferencji obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 30 PLN.

3. Istnieją dwie formy płatności:

a. przelew za pośrednictwem DotPay

b. wpłata na konto konferencji nr: 70 1540 1157 2115 6681 0463 0011, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR, ul. Wiejska 13 m 4b, 00-480 Warszawa, z dopiskiem „opłata konferencyjna, …………. imię, nazwisko”

4. Osoby zarejestrowane elektronicznie po 23 listopada zobowiązane są do okazania dowodu uiszczenia opłaty konferencyjnej przy Rejestracji w dniu konferencji.

5. Potwierdzenie dokonania opłaty konferencyjnej wystawiane jest przez system automatycznie. Dla uczestników, którzy zawnioskowali o rachunek przy rejestracji, wystawiany jest on w ciągu 14 dni od daty konferencji i wysyłany pocztą.

6. Istnieje możliwość anulowania dokonanej rejestracji i zwrotu 50% wpłaconej kwoty wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zgłoszonego najpóźniej do dnia 23 listopada 2015 r. na adres: zdrowie.prokreacyjne@gmail.com. Po tym terminie zwrot wpłaconych środków nie przysługuje.

§ 7

Zaświadczenie o udziale w sympozjum i ewaluacja

1. Zaświadczenie o udziale w sympozjum otrzymuje każdy uczestnik zarejestrowany przed 23 listopada (poniedziałek).

2. Zaświadczenia można będzie odebrać w Sekretariacie w dniu konferencji.

3. Osobom rejestrującym się po 23 listopada zaświadczenia będą wystawiane wyłącznie na podstawie pisemnej prośby skierowanej na adres: zdrowie.prokreacyjne@gmail.com

4. Lekarze otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w kształceniu oraz otrzymanie 11 punktów edukacyjnych za udział w 11 godzinach zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

5. Warunkiem uzyskania zaświadczenia z punktami edukacyjnymi jest podanie niezbędnych informacji w formularzu zgłoszeniowym (tj. nr prawa wykonywania zawodu, daty urodzenia).

6. Na zakończenie zajęć uczestnicy sympozjum zobowiązani są wypełnić ankietę ewaluacyjną podsumowującą kształcenie.

§ 8

Uprawnienia organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz wyznaczenia zastępstwa w przypadku nie możności stawienia się któregoś z wykładowców, z przyczyn losowych, niezależnych od organizatora.

2. Wszelkie uwagi i zapytania można kierować do organizatorów na adres: zdrowie.prokreacyjne@gmail.com