Jesteś tutaj

Regulamin

REGULAMIN SYMPOZJUM

z cyklu ‘Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego’

 

§ 1.

Organizatorzy

Organizatorem VI sympozjum naukowego z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” pt. „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny” jest Zakład Dydaktyki Ginekologicznej - Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny  oraz 6 Polskich organizacji nauczających i promujących metody rozpoznawania płodności /MRP/ i ekologiczną prokreację, tj.:

- Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rötzera (INER),

- Liga Małżeństwo Małżeństwu (LMM),

- Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR),

- Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność (SMiO),

 - Fundacja MaterCare Polska

oraz Fertility Care’s Center of Poland.

§ 2.

Partnerzy

Partnerzy konferencji:

Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) na WUM,

Polskie Towarzystwo Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności,

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

§ 3.

Termin i miejsce

Kształcenie ma formę jednodniowego sympozjum, łącznie 11 godzin dydaktycznych. Odbędzie się ono 4 grudnia 2016 r. w Auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a.

 

§ 4.

Odbiorcy sympozjum

 

Sympozjum adresowane jest do studentów wydziałów lekarskich, farmacji oraz nauk o zdrowiu WUM, studentów z innych uczelni, młodych lekarzy, położnych i pielęgniarek, doradców rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zdrowia prokreacyjnego.

 

§ 5.

Tematyka i wykładowcy

 

1. Tematyka tegorocznej konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

Najnowsze możliwości w zakresie diagnostyki i terapii płodu in utero

Postępowanie lekarskie w przypadku rozpoznania wady ciężkiej lub letalnej u dziecka

Ciężka choroba matki a macierzyństwo 

Zaburzenia płodności u chorych onkologicznie.

Możliwości pomocy rodzinie w sytuacji kryzysu tj. rozpoznania ciężkiej choroby dziecka lub matki - panel dyskusyjny

 

2. Wykłady prowadzą: wybitni polscy specjaliści z dziedziny medycyny, genetyki, demografii i psychologii opieki hospicyjnej.  

3. Sympozjum obejmuje także warsztaty poświęcone tematyce powrotu płodności po poronieniu i płodności kobiet z ciężkimi chorobami ogólnoustrojowymi oraz programu kompleksowej opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka.

§ 6.

Zasady rejestracji uczestników

1. W celu zgłoszenia udziału w sympozjum należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i uiścić opłatę konferencyjną w terminie do 21 listopada br. (poniedziałek).

2. Formularz zgłoszeniowy wraz z informacją o wysokości obowiązujących opłat znajduje się na stronie www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl w zakładce „Rejestracja”.

3. Rejestracja (przesłanie formularza zgłoszeniowego) bez dokonania opłaty konferencyjnej jest automatycznie anulowana.

§ 7.

Opłata konferencyjna

1. Koszt udziału w sympozjum wynosi 130 PLN. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji za opłatą specjalną. Opłata specjalna przysługuje:

  • studentom WUM 60 PLN
  • studentom innych wyższych uczelni 80 PLN
  • członkom organizacji NPR 100 PLN

Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, udział w warsztatach, obiad i 2 przerwy kawowe.

2. Wszystkie osoby rejestrujące się po 28 listopada oraz w dniu konferencji obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 20 PLN.

3. Istnieją dwie formy płatności:

a. przelew za pośrednictwem DotPay

b. wpłata na konto konferencji nr: 86 1540 1157 2115 6681 0463 0014, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR, ul. Wiejska 13 m 4b, 00-480 Warszawa, z dopiskiem „opłata konferencyjna, …………. imię, nazwisko”

4. Osoby zarejestrowane elektronicznie po 21 listopada zobowiązane są do okazania dowodu uiszczenia opłaty konferencyjnej przy Rejestracji w dniu konferencji.

5. Potwierdzenie dokonania opłaty konferencyjnej wystawiane jest przez system automatycznie. Dla uczestników, którzy zawnioskowali o rachunek przy rejestracji, wystawiany jest on w ciągu 14 dni od daty konferencji i wysyłany pocztą.

6. Istnieje możliwość anulowania dokonanej rejestracji i zwrotu 50% wpłaconej kwoty wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zgłoszonego najpóźniej do dnia 21 listopada 2016 r. na adres: zdrowie.prokreacyjne@gmail.com. Po tym terminie zwrot wpłaconych środków nie przysługuje.

 

§ 8

Zaświadczenie o udziale w sympozjum i ewaluacja

 

1. Zaświadczenie o udziale w sympozjum otrzymuje każdy uczestnik zarejestrowany przed 21 listopada (poniedziałek).

2. Zaświadczenia można będzie odebrać w Sekretariacie w dniu konferencji.

3. Osobom rejestrującym się po 21 listopada zaświadczenia będą wystawiane wyłącznie na podstawie pisemnej prośby skierowanej na adres: zdrowie.prokreacyjne@gmail.com

4. Lekarze otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w kształceniu oraz otrzymanie 11 punktów edukacyjnych za udział w 11 godzinach zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 

5. Warunkiem uzyskania zaświadczenia z punktami edukacyjnymi jest podanie niezbędnych informacji w formularzu zgłoszeniowym (tj. nr prawa wykonywania zawodu, daty urodzenia).

 

6. Na zakończenie zajęć uczestnicy sympozjum zobowiązani są wypełnić ankietę ewaluacyjną podsumowującą kształcenie.

§ 9

Uprawnienia organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz wyznaczenia zastępstwa w przypadku nie możności stawienia się któregoś z wykładowców, z przyczyn losowych, niezależnych od organizatora.

2. Wszelkie uwagi i zapytania można kierować do organizatorów na adres: zdrowie.prokreacyjne@gmail.com