Jesteś tutaj

Regulamin (2011)

REGULAMIN KSZTAŁCENIA


§ 1.
Organizator kształcenia

1. Organizatorem sympozjum pt. „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego - Wokół początków ludzkiego życia” jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny z siedzibą w Warszawie (PSNNPR) we współpracy z:
- Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rötzera (INER),
- Ligą Małżeństwo Małżeństwu (LMM),
- Towarzystwem Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR),
- Stowarzyszeniem Miłość i Odpowiedzialność (SMiO),
 - Fundacją MaterCare Polska
oraz Fertility Care Center of Poland.
2. Współorganizatorem jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA)


§ 2.
Termin i miejsce kształcenia

Kształcenie ma formę jednodniowego sympozjum, łącznie 6 godzin zajęć dydaktycznych. Odbędzie się ono 15 października 2011 r. w Auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a.


§ 3.
Grupy docelowe kształcenia

Sympozjum adresowane jest do lekarzy różnych specjalności: ginekologów położników, lekarzy medycyny rodzinnej, lekarzy internistów, lekarzy w trakcie specjalizacji oraz lekarzy stażystów.


§ 4.
Tematyka kształcenia i wykładowcy

1. Kształcenie obejmuje wiedzę dotyczącą początków życia ludzkiego w ujęciu różnych dyscyplin naukowych (tj. psychologia, genetyka, położnictwo, ginekologia, medycyna rodzinna, diagnostyka ultrasonograficzna, poradnictwo małżeńskie) ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji różnych metod rozpoznawania płodności (MRP) i ich zastosowania.
2. Zajęcia dydaktyczne prowadzą: lekarze ze specjalizacją w ginekologii i położnictwie,  medycynie rodzinnej, psycholog, genetyk i położne.


§ 5.
Zasady i tryb naboru uczestników

1. W celu zgłoszenia swojego udziału w sympozjum należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy w terminie do 20 września 2011 r. na adres mailowy: zdrowie.prokreacyjne@gmail.com  
2. Formularz zgłoszeniowy i zasady naboru uczestników wraz z pozostałymi informacjami dot. sympozjum znajdują się na stronie: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl
3. Koszt udziału w sympozjum wynosi 150 PLN od osoby. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, obiad i przerwę kawową.
Z opłaty zwolnieni są studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dla studentów pozostałych wyższych uczelni opłata wynosi 50 PLN od osoby.
4. Opłaty należy dokonać w terminie do 30 września 2011 r. tytułem: „udziału w sympozjum” na rachunek bankowy Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR:
PSNNPR
ul. Wiejska 13 m 4b, 00-480 Warszawa
49 1540 1157 2115 6681 0463 0001
Bank Ochrony Środowiska SA, Al. Jana Pawła II nr 12, Warszawa
5. Na życzenie uczestnika organizator wystawi rachunek uproszczony i prześle pocztą na wskazany adres pocztowy. Na podstawie rachunku zgłaszający dokonuje opłaty przelewem bankowym (w tytule przelewu należy wpisać nr rachunku).


§ 6.
Zaświadczenie o udziale w kształceniu i ewaluacja

1. Uczestnicy sympozjum otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w kształceniu oraz otrzymanie sześciu punktów edukacyjnych za udział w sześciu godzinach zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
2. Na zakończenie zajęć uczestnicy sympozjum zobowiązani są wypełnić ankietę ewaluacyjną podsumowującą kształcenie.


§ 7.
Uprawnienia organizatora i uczestników kształcenia


1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia zastępstwa w przypadku nie możności stawienia się któregoś z wykładowców, z przyczyn losowych, niezależnych od organizatora.
2. Uczestnik może wycofać swoje zgłoszenie udziału w sympozjum w terminie do końca września 2011 r. na podstawie informacji mailowej wysłanej na adres: zdrowie.prokreacyjne@gmail.com
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa o której mowa w p.2 organizator zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę z tytułu uczestnictwa w sympozjum na konto wpłacającego/ uczestnika.