Jesteś tutaj

Regulamin

REGULAMIN KSZTAŁCENIA


§ 1. 

Organizator kształcenia


 1.  Organizatorem sympozjum pt. „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego - Wokół porodu XXI wieku” jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny z siedzibą w Warszawie (PSNNPR) we współpracy z:
 • Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rötzera (INER),
 • Ligą Małżeństwo Małżeństwu (LMM), 
 • Towarzystwem Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR),
 • Stowarzyszeniem Miłość i Odpowiedzialność (SMiO),
 • Fundacją MaterCare Polska
 • oraz Fertility Care Center of Poland.
 •  Współorganizatorem jest Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM oraz Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności WUM.

 • § 2. 

  Termin i miejsce kształcenia


  Kształcenie ma formę jednodniowego sympozjum, łącznie 6 godzin zajęć dydaktycznych. Odbędzie się ono 14 października 2012 r. w Auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a.


  § 3. 

  Grupy docelowe kształcenia


  Sympozjum adresowane jest do lekarzy, pielęgniarek, położnych, studentów WUM i innych wyższych uczelni, doradców rodzinnych, nauczycieli NPR/członków organizacji NPR i innych osób zainteresowanych tematyką zdrowia prokreacyjnego.


  § 4. 

  Tematyka kształcenia i wykładowcy


  1. Kształcenie obejmuje wiedzę dotyczącą problematyki okołoporodowej w Polsce w XXI wieku z uwzględnieniem powrotu płodności po porodzie.
  2. Wykłady prowadzą lekarze położnicy-ginekolodzy, pediatrzy neonatolodzy, fizykoterapeuci i  in. specjaliści w zakresie omawianej tematyki

  § 5. 

  Zasady i tryb naboru uczestników


  1. W celu zgłoszenia udziału w sympozjum należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy w terminie do 30 września br. i uiścić należną opłatę.  
  2. Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi informacjami dot. sympozjum znajdują się na stronie: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl
  3. Koszt udziału w sympozjum wynosi 160 PLN. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji za opłatą specjalną. Opłata specjalna przysługuje:
  • studentom WUM 30 PLN
  • studentom innych uczelni 60 PLN
  • członkom organizacji NPR 60 PLN
   Opłata obejmuje materiały konferencyjne, obiad i 2 przerwy kawowe.
 • Potwierdzenie zapłaty z tytułu opłaty konferencyjnej wystawiane jest przez system automatycznie. Dla uczestników, którzy zawnioskowali o wystawienie rachunku, wystawiany jest on w ciągu 7 dni od daty konferencji.

 • § 6. 

  Zaświadczenie o udziale w kształceniu i ewaluacja


  1. Zaświadczenie o udziale w sympozjum może otrzymać każdy uczestnik sympozjum. Warunkiem jest zaznaczenie odpowiedniej opcji przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.
  2. Lekarze otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w kształceniu oraz otrzymanie sześciu punktów edukacyjnych za udział w sześciu godzinach zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
  3. Zaświadczenia będą gotowe do odbioru w Sekretariacie sympozjum w czasie jego trwania.
  4. Na zakończenie zajęć uczestnicy sympozjum zobowiązani są wypełnić ankietę ewaluacyjną podsumowującą kształcenie.  § 7. 

  Uprawnienia organizatora i uczestników kształcenia


  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia zastępstwa w przypadku nie możności stawienia się któregoś z wykładowców, z przyczyn losowych, niezależnych od organizatora.
  2. Uczestnik może wycofać swoje zgłoszenie udziału w sympozjum w terminie do końca września 2012 r. na podstawie informacji mailowej wysłanej na adres: zdrowie.prokreacyjne@gmail.com
  3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa o której mowa w p.2 organizator zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę z tytułu uczestnictwa w sympozjum na konto wpłacającego/ uczestnika.