Regulamin

REGULAMIN KSZTAŁCENIA


§ 1. 

Organizator kształcenia


 1.  Organizatorem sympozjum pt. „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego - Wokół porodu XXI wieku” jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny z siedzibą w Warszawie (PSNNPR) we współpracy z:
  • Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rötzera (INER),
  • Ligą Małżeństwo Małżeństwu (LMM), 
  • Towarzystwem Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR),
  • Stowarzyszeniem Miłość i Odpowiedzialność (SMiO),
  • Fundacją MaterCare Polska
  • oraz Fertility Care Center of Poland.
 2.  Współorganizatorem jest Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM oraz Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności WUM.


§ 2. 

Termin i miejsce kształcenia


Kształcenie ma formę jednodniowego sympozjum, łącznie 6 godzin zajęć dydaktycznych. Odbędzie się ono 14 października 2012 r. w Auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a.


§ 3. 

Grupy docelowe kształcenia


Sympozjum adresowane jest do lekarzy, pielęgniarek, położnych, studentów WUM i innych wyższych uczelni, doradców rodzinnych, nauczycieli NPR/członków organizacji NPR i innych osób zainteresowanych tematyką zdrowia prokreacyjnego.


§ 4. 

Tematyka kształcenia i wykładowcy


 1. Kształcenie obejmuje wiedzę dotyczącą problematyki okołoporodowej w Polsce w XXI wieku z uwzględnieniem powrotu płodności po porodzie.
 2. Wykłady prowadzą lekarze położnicy-ginekolodzy, pediatrzy neonatolodzy, fizykoterapeuci i  in. specjaliści w zakresie omawianej tematyki

§ 5. 

Zasady i tryb naboru uczestników


 1. W celu zgłoszenia udziału w sympozjum należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy w terminie do 30 września br. i uiścić należną opłatę.  
 2. Formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi informacjami dot. sympozjum znajdują się na stronie: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl
 3. Koszt udziału w sympozjum wynosi 160 PLN. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji za opłatą specjalną. Opłata specjalna przysługuje:
  • studentom WUM 30 PLN
  • studentom innych uczelni 60 PLN
  • członkom organizacji NPR 60 PLN
   Opłata obejmuje materiały konferencyjne, obiad i 2 przerwy kawowe.
 4. Potwierdzenie zapłaty z tytułu opłaty konferencyjnej wystawiane jest przez system automatycznie. Dla uczestników, którzy zawnioskowali o wystawienie rachunku, wystawiany jest on w ciągu 7 dni od daty konferencji.


§ 6. 

Zaświadczenie o udziale w kształceniu i ewaluacja


 1. Zaświadczenie o udziale w sympozjum może otrzymać każdy uczestnik sympozjum. Warunkiem jest zaznaczenie odpowiedniej opcji przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.
 2. Lekarze otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w kształceniu oraz otrzymanie sześciu punktów edukacyjnych za udział w sześciu godzinach zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
 3. Zaświadczenia będą gotowe do odbioru w Sekretariacie sympozjum w czasie jego trwania.
 4. Na zakończenie zajęć uczestnicy sympozjum zobowiązani są wypełnić ankietę ewaluacyjną podsumowującą kształcenie.§ 7. 

Uprawnienia organizatora i uczestników kształcenia


 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia zastępstwa w przypadku nie możności stawienia się któregoś z wykładowców, z przyczyn losowych, niezależnych od organizatora.
 2. Uczestnik może wycofać swoje zgłoszenie udziału w sympozjum w terminie do końca września 2012 r. na podstawie informacji mailowej wysłanej na adres: zdrowie.prokreacyjne@gmail.com
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa o której mowa w p.2 organizator zobowiązuje się zwrócić wpłaconą kwotę z tytułu uczestnictwa w sympozjum na konto wpłacającego/ uczestnika.