Jesteś tutaj

Regulamin

REGULAMIN SYMPOZJUM

 

§ 1.

Organizatorzy


1. Organizatorem sympozjum pt. „Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego - Wokół obniżonej płodności i niepłodności małżeńskiej - źródła, diagnostyka, terapia, profilaktyka” jest Zakład Dydaktyki Położniczo – Ginekologicznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) na WUM oraz 7 Polskich Organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny /NPR/ i ekologiczną prokreację, tj.:

 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (PSNNPR),
 • Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rötzera (INER),
 • Liga Małżeństwo Małżeństwu (LMM),
 • Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR),
 • Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność (SMiO),
 •  Fundacja MaterCare Polska
 • Fertility Care Center of Poland.

§ 2.

Termin i miejsce

Kształcenie ma formę jednodniowego sympozjum, łącznie 11 godzin dydaktycznych. Odbędzie się ono 5 października 2013 r. w Auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a.


§ 3.

Grupy docelowe sympozjum


Sympozjum adresowane jest do lekarzy, pielęgniarek, położnych, studentów WUM i innych wyższych uczelni, doradców rodzinnych, nauczycieli NPR/członków organizacji NPR i innych osób zainteresowanych tematyką zdrowia prokreacyjnego.
 

§ 4.

Tematyka i wykładowcy

 1. Tematyka sympozjum obejmuje wiedzę dotyczącą niepłodności, w ujęciu demograficznym, socjologiczno-kulturowym, medycznym, psychologicznym, etycznym oraz społeczno-edukacyjnym.
 2. Wykłady prowadzą: lekarze i inni uznani specjaliści w poszczególnych dziedzinach.
 3. Sympozjum obejmuje także warsztaty i sesję posterową. Warsztaty poświęcone będą diagnostyce i leczeniu obniżonej płodności i niepłodności w konkretnych przypadkach klinicznych. Sesja posterowa posłuży zaś do zaprezentowania aktualnych doniesień naukowych.


§ 5.

Zasady rejestracji uczestników i opłata konferencyjna

 1. W celu zgłoszenia udziału w sympozjum należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy i uiścić opłatę w terminie do 4 października br.
 2. Formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe informacje dot. sympozjum znajdują się na stronie: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl
 3. Koszt tzw. biernego udziału w sympozjum wynosi 130 PLN. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji za opłatą specjalną. Opłata specjalna przysługuje:
 • studentom WUM 40 PLN
 • studentom innych wyższych uczelni 70 PLN
 • członkom organizacji NPR 70 PLN
  Opłata za tzw. udział czynny (uczestnictwo w konferencji i sesji posterowej) wynosi 200 PLN.
  Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, udział w warsztatach, obiad i 2 przerwy kawowe.
 • Osoby rejestrujące się po 1 października obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 20zł (obowiązuje ona także przy rejestracji podczas konferencji).
 • Potwierdzenie zapłaty z tytułu opłaty konferencyjnej wystawiane jest przez system automatycznie. Dla uczestników, którzy zawnioskowali o wystawienie rachunku, wystawiany jest on w ciągu 7 dni od daty konferencji.
 • § 6.

  Zaświadczenie o udziale w sympozjum i ewaluacja

  1. Zaświadczenie o udziale w sympozjum otrzymuje każdy uczestnik sympozjum.
  2. Osoby, które zarejestrują się do 15 września będą mogły odebrać zaświadczenia w sekretariacie konferencji. Uczestnicy, którzy zgłoszą się zaś po 15 września zaświadczenia otrzymają pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym po konferencji.
  3. Lekarze otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w kształceniu oraz otrzymanie 11 punktów edukacyjnych za udział w 11 godzinach zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
  4. Na zakończenie zajęć uczestnicy sympozjum zobowiązani są wypełnić ankietę ewaluacyjną podsumowującą kształcenie.

  § 7

  Uprawnienia organizatora

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz wyznaczenia zastępstwa w przypadku nie możności stawienia się któregoś z wykładowców, z przyczyn losowych, niezależnych od organizatora.
  2.  Wszelkie uwagi i zapytania można kierować do organizatorów na adres:
   zdrowie.prokreacyjne[-at-]gmail.com (UWAGA: zamiast [-at-] należy wstawić symbol @).