Jesteś tutaj

Sprawozdanie 2012

Sprawozdanie z przebiegu sympozjum naukowego

Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego - Wokół porodu XXI wieku

 

W dniu 14 października 2012 r. w auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się sympozjum pt.Profilaktyka zdrowia prokreacyjnego. Wokół porodu XXI wieku”. Była to druga z tego cyklu konferencja naukowa zorganizowana wspólnie przez wszystkie działające w Polsce organizacje promujące zdrowie prokreacyjne i metody rozpoznawania płodności, tj. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (PSNNPR), Liga Małżeństwo Małżeństwu (LMM), Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR), Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. J. Rötzera (INER), StowarzyszenieMiłość i Odpowiedzialność(MiO), Fundacja MaterCare Polska, Fertility Care Center of Poland. Współorganizatorami byli Zakład Dydaktyki GinekologicznoPołożniczej Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM oraz Fakultet: Metody Rozpoznawania Płodności. Większość spośród wymienionych organizacji działa od ponad 20-lat na terenie Polski i za granicą, starając się upowszechniać wiedzę dotyczącą profilaktyki zdrowia prokreacyjnego.

Patronat honorowy objęli:

Prof. dr hab. n med. Mirosław WielgośDziekan I Wydziału Lekarskiego WUM, Szpital specjalistyczny Św. Zofii w Warszawie, Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Św. Rodziny w Warszawie, Polskie Towarzystwo Położnych, Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej Oddział Warszawa, Centrum Nauki o Laktacji, Fundacja Mleko Mamy, Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Rodziców i PołożnychDobrze Urodzeni, Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Uroczystego powitania oraz zaprezentowania idei sympozjum dokonali lek. Ewa ŚlizieńKuczapskaprezes PSNNPR oraz prof. Michał Troszyński, specjalista ginekologpołożnik, kierownik Zakładu Analiz Zdrowia Kobiet w Instytucie Matki i Dziecka. Do zagadnień tematycznych konferencji odniósł się również sekretarz Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawielek. Krzysztof Makuch.

Sesja IWokół zdrowia i płodności rodzicówobjęła zagadnienia dotyczące możliwości edukacji w zakresie troski o płodność młodych pracowników służby zdrowia oraz potencjalnych rodziców. Zainicjował wykład Płodność i życieprof. dr. hab. n. med. Mariana Gabrysia z Akademii Medycznej we Wrocławiu. Podkreślono konieczność odbudowy humanistycznego, duchowego i transcendentnego wymiaru medycyny w odniesieniu do osoby ludzkiej i jej godności. Pośród licznych profilaktycznych i diagnostycznych działań lekarza, szczególnie ginekologa, ważne miejsce winno zajmować korzystanie z nowoczesnych metod rozpoznawania płodności oraz ich stosowanie dla zdrowia kobiety i rodziny. Szczególnie zaakcentowano potrzebę troski o zdrową szyjkę macicy. Profesor Gabryś wspomniał również o zjawisku marginalizacji wiedzy na temat fizjologii prokreacji w trakcie edukacji pracowników służby zdrowia. W zakończeniu swego wystąpienia Prof. Gabryś jako członek Rady Naukowej Fundacji Życie i Płodność przedstawił decyzję o zawieszeniu wydawania na dotychczasowych warunkach kwartalnikaŻycie i Płodność”, jednocześnie podkreślając jego rolę w promocji płodności i nadzieję na jego kontynuację w nowej formie.

Lek. Natalia Suszczewicz - członek Zarządu PSNNPR, pracownik Szpitala im. św. Rodziny w Warszawie, konsultant medyczny NaProTECHNOLOGY, Instruktor Creighton Model - nakreśliła temat o znaczeniu wiedzy o płodności ludzkiej w praktyce młodego lekarza, położnej, pielęgniarki w kontekście fakultetu z Metod Rozpoznawania Płodności w Polsce. Zaprezentowała działania inicjatorów fakultetu w Warszawie  i działania podjęte w kierunku rozpoczęcia warsztatów i fakultetów MRP na poszczególnych uczelniach medycznych w innych miastach kraju. Przedstawione dane z ewaluacji fakultetu organizowanego na WUM przeprowadzane wśród uczestników świadczą wysokiej ocenie poziomu merytorycznego oraz przydatności tej wiedzy w praktyce lekarskiej.

Lek. Elżbieta Gołąb oraz inż. Jakub El Mahdi z Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rötzera przedstawili współczesne narzędzia komunikacji on-line w zakresie konsultacji lekarz – pacjentami odnośnie zdrowia prokreacyjnego. INER zaproponował użytkownikom metody nowoczesne rozwiązania dotyczące nauki i konsultacji z lekarzem oraz instruktorem. Nowe technologiee-Karta oraz e-Kurstworzą system, który daje możliwości wczesnej diagnostyki zaburzeń oraz ich profilaktyki. Podkreślono rangę współpracy i tworzenia zaufania między osobami zainteresowanymi MRP a personelem medycznym, w celu profesjonalnej pomocy i troski o ekologiczną prokreację.

Lek. Piotr KlimasDyrektor Fertility Care Center of Poland, rezydent z ginekologii i położnictwa w Szpitalu im. św. Rodziny, konsultant medyczny NaProTECHNOLOGY zaprezentował cele i działalność FCCP oraz Fundacji Instytut Rozwoju Ginekologii i Położnictwa. Dokonał przypomnienia działań inicjujących NaProTECHNOLOGY w Polsce. Nakreślił istotę FCCP, która ogniskuje działania aktywnych, afiliowanych instruktorów Creighton Model. Podejmowane działania FCCP, która jest częścią Fundacji Instytut Rozwoju Ginekologii i Położnictwa, obejmować mają organizację inicjatyw dydaktycznych (konferencje, szkolenia) oraz naukowych (badania i projekty naukowe) w ramach realizacji przedstawionych zamierzeń.

Pani mgr Barbara Wiater, prezes StowarzyszeniaMiłość i Odpowiedzialnośćprzedstawiła szerokie spektrum podejmowanych działalności. Koncentrują się one na nauczaniu jednej z metod NPRmetody polskiej wg lekarza ginekologapołożnika Teresy Kramarek, edukacji narzeczonych i małżonków w świetle nauki Kościoła na temat ludzkiej prokreacji. Stowarzyszenie stawia sobie za cel prowadzenie badań naukowych z zakresu użytkowania metody polskiej oraz pracę wychowawczą z rodzicami i młodzieżą.

Prezes Ligi Małżeństwo Małżeństwu w Polscemgr Maciej Tabor dokonał przedstawienia internetowej i wydawniczej działalności LMM.  Dokonał przeglądu obecnie już XX letniego dorobku  Stowarzyszenia. Opisał priorytetowe działania, m.in. edukację nauczycieli NPR, promocję karmienia piersią i metody LAM oraz znaczenie katolickiej etyki seksualnej dla relacji małżeńskiej. Wymienił obszary, które służą realizacji powyższych celów. Należą do nich: szeroka oferta wydawnicza z danymi naukowymi, pomocami dydaktycznymi oraz interaktywne witryny internetowe .

II sesjaRodzicielstwo w XXI wiekubyła poświęcona zagadnieniom przygotowania do dwurodzicielstwa oraz próbie odpowiedzi na pytanie o źródła lęków, obaw i negacji rodzicielstwa współcześnie.

Wykład mgr inż. Doroty Świątkowskiej z Kliniki Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie na temat znaczenia diety przyszłych rodziców, zawierał zalecenia będące obecnie standardem  żywienia kobiet i rodzin w wieku prokreacyjnym. Zwrócono uwagę na szereg czynników cywilizacyjnych zakłócających prawidłowy stan odżywienia kobiet i mężczyzn. Zaprezentowano czynniki zwiększajace ryzyko zaburzeń pokarmowych oraz następstwa deficytów żywieniowych, błędów dietetycznych oraz negatywnych postaw. Pokreślono, że żywienie jest fundamentem stanu zdrowia dziś i jutro całej rodziny.

Mgr Tomasz Duda  (pracownik Zakładu Dydaktyki GinekologicznoPołożniczej WUM) przybliżył uczestnikom konferencji uwarunkowania społeczne, kulturowe oraz psychologiczne lęku przed rodzicielstwem oraz wydarzeniami z nim związanymi. Zwrócił uwagę na głębokie przemiany cywilizacyjne, prowadzące do zapaści demograficznej w Europie. Prześledzono zmiany relacji i stosunków międzyludzkich od klasycznych i tradycyjnych modelów rodziny do współczesnych związków partnerskich. Podkreślono negatywny wpływ polityki socjalnej państwa, promocji konsumpcjonizmu oraz   kryzysu wartości rodziny na percepcję rodzicielstwa. Wskazano na kojarzenie go z obciążeniem, balastem, trudem ciąży i porodu oraz wychowania potomstwa.

Lek. Ewa Maria ProkopPrezes Zarządu Fundacji MaterCare Polskazaprezentowała działalność fundacji i jej inicjatywy wspierania rodzicielstwa w krajach rozwijających się. Nakreśliła stan ochrony zdrowia matek i dzieci w krajach Trzeciego Świata i katastrofalne statystki dotyczące umieralności okołoporodowej. Działania na rzecz poprawy tej sytuacji podejmowane przez UN i WHO przynoszą bardzo znikome zmiany. W celu zminimalizowania dramatycznych skutków takiego zaniedbania Fundacja MaterCare International podjęła szereg działań podnoszących jakość opieki nad matkami i ich dziećmi. W krajach potrzebujących stworzyła i realizuje model podstawowej opieki położniczej. Ponadto zespół MaterCare stworzył Kartę Praw Matek, by chronić godność kobiet i dziecka.

Prof. dr hab. Dorota KornasBiela, w wykładziePolski model psychoprofilaktyki porodowej według prof. Włodzimierza Fijałkowskiego opisała ponad 50-letni dorobek pracy pioniera polskich szkół rodzenia. Zwrócono uwagę na kluczowe elementy polskiego modelu np.: uruchomienie i spotęgowanie naturalnych sił i uzdolnień rodzącej kobiety, włączenie do przygotowań mężczyznyojca dziecka, podjęcia porodu jako wyzwania i zadania dla obojga rodziców. Polska koncepcja szkół rodzenia wg. prof. Fijałkowskiego ma w swej ofercie edukacyjnej kompleksową edukację kinezyadaptacyjną (wyuczenie oddychania i ekonomia wysiłku fizycznego) i psychoprofilaktyczną (przeniesienie uwagi na dziecko). Model ten wpisuje się w program prokreacji ekologicznej, której pomysłodawcą  jest  prof. W. Fijałkowski.

Ostatnim punktem II sesji była prezentacja multimedialna pt: Projekt Dzieckomgr. Piotra Miśkiewicza, która przybliżyła partycypację ojca w wydarzeniu, jakim jest oczekiwanie na poród i przyjęcie nowej roli.

Sesja IIIPoród współczesny w świetle nauki i praktykitraktowała  szeroko o początkach akcji rodzenia po ludzku oraz jej następstwach w szpitalu, na sali porodowej czy podczas porodu domowego. Zwrócono uwagę na liczne dobre i złe strony przemian w położnictwie, z podkreśleniem nadmiernej medykalizacji porodów oraz niepokojącego narastania odsetka cięć cesarskich, które przyczyniają się do ograniczenia dzietności Polaków.

Wprowadzając w zagadnienia III sesji głos zabrała Prezes Zarządu Fundacji Rodzić po Ludzkumgr Anna Otffinowska, która zaprezentowała „kamienie milowew drodze o ludzki wymiar porodu w Polsce. Jej wystąpienie  zostało wzbogacone o wypowiedzi p. Ewy SmukStratenwerth i p. Ewy  Niteckiej – osób zaangażowanych u początków akcji.

Następnie z referatem pt: Poród w Polsce w XXI wieku na podstawie doświadczeń Szpitala św. Zofiiwystąpił jego dyrektor dr. n. med. Wojciech Puzyna. Przedstawił pokrótce 100-letnią historię szpitala, jak również zarys obecnego stanu i podejmowanych inicjatyw. Nowoczesny charakter szpitala w aspekcie zasobów sprzętu, wyposażenia sal i przede wszystkim zaangażowania personelu, koresponduje z misją tej placówki opartej na wartościach ogólnoludzkich. 15 października br. został otwarty w Szpitalu pierwszy w Polsce Dom Narodzin.  

Położna Magdalena Witkiewiczpracownik Szpitala św. Zofii w Warszawiezaprezentowała ofertę szpitala wobec rodzących kobiet. Podkreśliła specyfikę tych działań nastawioną na respektowanie oczekiwań rodzących oraz wysokie umiejętności i kwalifikacje personelu medycznego. Współpraca z pacjentkami i edukacja zarówno rodziców, jak i pracowników szpitala filarami działań w kierunku optymalizacji przebiegu wydarzenia jakim jest poród. 

Dziekan ds. Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiudr hab. n. med. Ewa DmochGajzlerskanakreśliła sytuację porodu w XXI wieku w świetle etyki milczenia. Zaznaczyła trudność, jaka wiąże się z postępem medycyny i równoczesnym zagrożeniem przekraczania granic moralnych i etycznych. Etyka medyczna zakłada konieczności świadomej zgody pacjenta, jego autonomii w podejmowaniu decyzji. Obecny w działaniach medycznych paternalizm, koncentrujący się na dobru osoby bez respektowania jej wolności, dotyczy również postaw ignorujących prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia. Zjawisko to dotyka kobiet rodzących, a działania podejmowane bez ich zgody wyjaśnia się domniemaniem o ich niezdolności psychologicznej do podjęcia właściwej decyzji.

Prof. dr hab. n. med. Bogdan ChazanDyrektor Szpitala im. św. Rodziny w Warszawiew swoim referacie omówił zagadnienia dotyczące etyki wyboru drogi porodu. Akcentował wyjątkowość tego wyboru oraz nie zawsze jednoznaczną ocenę korzyści i ryzyka. Zaznaczył, na decyzję wpływa szereg zmiennych, nierzadko związanych z systemem wartości lekarza i rodziców. Konieczne jest precyzyjne i kompleksowe naświetlenie przez lekarza poszczególnych opcji działania, w celu wyboru korzystnej formy porodu przez rodzącą. Wskazał na niezasadność krytyki porodów domowych i równoczesnej aprobaty cięć cesarskich w kontekście troski o stan matki i dziecka oraz przyszłą płodność rodziców.

Pani mgr Bożena Kieryłterapeuta neurorozwoju i rozwoju emocjonalnegow swym wystąpieniuPoród i co dalej? Neurofizjologiczne podstawy rozwoju dziecka w okresie okołoporodowym przedstawiła  szereg czynników dotyczących porodu i sytuacji okołoporodowej, które określają późniejszy rozwój emocjonalny, społeczny, w tym stan zdrowia psychicznego i fizycznego noworodka. Poród naturalny generuje niezwykle intensywne dojrzewanie ośrodkowego układu nerwowego. Konfrontacja z rzeczywistością porodu jest warunkiem wyodrębnienia się właściwych mechanizmów radzenia sobie ze stresem, uruchamia się wówczas naturalna zdolność obronna i mobilizacja do działania. Zaburzenie tego porządku poprzez jakąkolwiek ingerencję niesie za sobą ryzyko zaburzeń o podłożu neurorozwojowym. Droga przez kanał rodny zgodnie z etapami tworzy w mózgu człowieka wzorzec wewnątrzustrojowej organizacji niezbędnej dla psychofizycznej harmonii.

Referat pana prof. dr. hab. n. med. Jacka Rudnickiego z Pomorskiej Akademii Medycznej, kierownika Kliniki Patologii Noworodka PAM,  koncentrował się na własnych doświadczeniu neonatologa  w opiece nad noworodkami z przedwczesnych porodów. Pan Profesor zaprezentował działania medyczne w stosunku do dzieci z niską masą urodzeniową, z  porodów przedwczesnych i pozostających „rezydentamikliniki w Szczecinie przez około trzy miesiące.

O doświadczeniu z 48 lat pracy położnej opowiedziała mgr Irena Chołujczłonek Niezależnej Inicjatywy Rodziców i PołożnychDobrze Urodzeniprzekrojowo opisując postawy personelu medycznego i rodzących wobec porodu. Podkreśliła potrzebę pochylenia się nad tajemnicą wydarzenia, jakim jest poród fizjologiczny z jego intymnością i przeżyciami rodzącej oraz jej męża i ojca dziecka.  Z ubolewaniem podkreśliła pomijaniesacrumporodu w realiach szpitalnych na rzecz medykalizacji. Wskazała na konieczność edukacji położnych w kierunku etycznych standardów, w zgodzie z fizjologią i holistyczną opieką nad matką, dzieckiem i całą rodziną. Wspomniała również o Niezależnej Inicjatywie Rodziców i PołożnychDobrze Urodzeni”, skupiającej rodziców i położne prowadzące  porody domowe.

Ostatnia sesja IV zatytułowanaPołógco warto wiedzieć?objęła 2 wykłady lekarzy specjalistów, koncentrujących się na ważnych aspektach karmienia piersią.

Pierwszy z nich wygłosiła lekarz specjalista ginekolog-położnik Ewa Ślizień-Kuczapskaprezes PSNNPR, NFP medical consultant, na co dzień pracująca w Szpitalu św. Zofii w Warszawie. W wykładziePowrót płodności po porodziepodstawy naukowe, elementy seksualności małżeńskiej w połogunakreśliła czynniki warunkujące tempo powrotu płodności. Jako kluczowy wymieniła sposób karmienia dziecka po porodzie, podkreślając potrzebę ciągłej promocji wyłącznego karmienia piersią w pierwszym półroczu życia dziecka, jako standardu zachowania zdrowia rodziny. Zaprezentowano metodę LAM (Lactation Amennorhea Method) oraz zasady obserwacji wg metody angielskiej w okresie poporodowym i cyklach po porodzie. Wyjaśniono neuroendokrynne mechanizmy opóźniania jajeczkowania, podkreślając ciągłą konieczność badań naukowych w tym zakresie. Podjęto próbę przedstawienia pewnych odmienności w relacjach intymnych małżonków po porodzie. Zwrócono uwagę na szereg nowych, czasem niesprzyjających zjawisk utrudniających scalenie więzi między małżonkami, akcentując potrzebę ciągłego dialogu i otwartości obojga na tematykę seksualności po porodzie.

Dr. n. med. Magdalena NehringGugulska rozwinęła wcześniejsze zagadnienie w temacieKarmienie piersiąważny czynnik zdrowia rodziny. Żywienie podczas laktacji. Rekomendacje światowych organizacji, które przedstawiła były wyrazem uwagi i troski na rzecz zdrowia i właściwego żywienia dzieci w pierwszych 6 miesiącach życia. Zaakcentowała wartość karmienia piersią, określając mleko matki jako fenomen biologiczny, chroniący matkę i dziecko przed wieloma chorobami, zarówno w wieku niemowlęcym, jak i latach późniejszych. Pani Doktor wymieniła szereg walorów społecznych, emocjonalnych i psychicznych wynikających z karmienia piersią. Opierała swoje tezy na doniesieniach z badań nad stanem zdrowia dzieci nie karmionych mlekiem matki. W ramach swej prezentacji zaproponowała zasady odżywiania i postępowania służące zdrowiu matki i dziecka w czasie laktacji. Był to ostatni wykład, zamykający konferencję.

Ocena sympozjum przez uczestników - posumowanie.

Uczestnicy sympozjum mieli możliwość wyrazić swoją opinię w ankietach ewaluacyjnych. W sympozjum wzięło udział 305 osób. Zebrano 94 ankiety, w tym 87 wypełnionych przez kobiety. Wśród ankietowanych przeważali ludzie młodzi – 84% to osoby między 20 a 30 rokiem życia. Większość ankietowanych to osoby ze środowisk medycznych: studenci kierunków medycznych (52%), położne (24%), lekarze (6%) i pielęgniarki (6%). Główne źródła informacji o konferencji to znajomi (36%), Internet (36%, podawano najczęściej portal facebook.com i strony serwisu WUM) oraz plakaty ogłoszeniowe (18%).

Poziom organizacji i wybór tematu sympozjum zostały ocenione odpowiednio na 4,46 oraz 4,67 w skali 2-6. W tym roku oceny prelegentów były bardzo zróżnicowane. Najlepiej oceniono wykłady Pana Prof. Jacka Rudnickiego, Pana Mgr Piotra Miśkiewicza i Pani Mgr Magdaleny Witkiewicz.

Wszystkim bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiet. Będą one pomocne w organizowaniu kolejnych konferencji.

Pragniemy wyrazić wdzięczność władzom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zaproszonym autorytetom naukowym, że zechcieli po przez swoją obecność wyrazić poparcie dla naszej konferencji. Szczególnie mocno pragniemy podziękować wykładowcom, którzy wzbogacili konferencję poprzez swoje wystąpienia. Mamy nadzieję, że następne sympozjum z cykluProfilaktyka zdrowia prokreacyjnegow październiku 2013 roku, dotyczące problemu niepłodności małżeńskiej, będzie cieszyć się równie wysokim zainteresowaniem.

ZałącznikWielkość
PDF icon Sprawozdanie w wersji PDF90.86 KB