Jesteś tutaj

Regulamin

REGULAMIN SYMPOZJUM

z cyklu ‘Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego’

 

§ 1.

Organizatorzy

Organizatorem VII sympozjum naukowego z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” pt. „Zdrowie prokreacyjne mężczyzny – profilaktyka, diagnostyka i terapia zaburzeń męskiej płodności” jest Zakład Dydaktyki Ginekologicznej - Położniczej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny  oraz 6 Polskich organizacji nauczających i promujących metody rozpoznawania płodności /MRP/ i ekologiczną prokreację, tj.:

 

- Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody Prof. J. Rötzera (INER),

- Liga Małżeństwo Małżeństwu (LMM),

- Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR),

- Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność (SMiO),

 - Fundacja MaterCare Polska

-  Fertility Care’s Center of Poland.

§ 2.

Partnerzy

- Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) na WUM

- Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

- Polskie Towarzystwo Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności

- Zakład Zdrowia Prokreacyjnego - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,       

- Szpital Specjalistyczny św. Zofii Warszawa

§ 3.

Termin i miejsce

Kształcenie ma formę jednodniowego sympozjum, łącznie 6,5 godzin dydaktycznych. Odbędzie się ono 25 lutego 2018 r. w Auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Księcia Trojdena 2a.

 

§ 4.

Odbiorcy sympozjum

Sympozjum adresowane jest do studentów wydziałów lekarskich, farmacji oraz nauk o zdrowiu WUM, studentów z innych uczelni, młodych lekarzy, położnych i pielęgniarek, doradców rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zdrowia prokreacyjnego.

§ 5.

Tematyka i wykładowcy

1. Tematyka tegorocznej konferencji obejmuje, dotychczas nieporuszane , zagadnienie zdrowia i płodności męskiej w ujęciu interdyscyplinarnym.

Zaproszeni eksperci przedstawią najnowsze osiągnięcia w zakresie profilaktyki zaburzeń zdrowia PROKREACYJNEGO mężczyzn oraz  troski o męską płodność i zdrowie od okresu  przedkoncepcją tj. programowania metabolicznego rodziców  poprzez okres prenatalny i postnatalny, sięgając okresu starości mężczyzny. Ponadto zostaną przedstawione  współczesne możliwości diagnostyki oraz terapii zaburzeń płodności męskiej. Zamierzamy pochylić się nad zagadnieniami męskiej płodności w kontekście zdrowia rodziny i społeczeństwa. Konferencję zakończy panel dyskusyjny, podczas którego spróbujemy zdefiniować: Co znaczy męskość?, Jaki jest stan zdrowia seksualnego Polaków?, a także omówić aspekty psychologiczne, duchowe i socjologiczne.

 2. Wykłady prowadzą wybitni polscy specjaliści i naukowcy z dziedziny medycyny, andrologii, urologii, genetyki ,psychiatrii,  psychologii, seksuologii i biologii oraz pedagogiki .

3. Sympozjum obejmuje także warsztaty poświęcone wykorzystaniu obserwacji cyklu w kształtowaniu  odpowiedzialnej postawy rodzicielskiej ze strony mężczyzny męża – kochanka – ojca - przyjaciela, trwaniu i wspieraniu żony w prowadzeniu codziennych obserwacji, gdy trwa proces leczenia, oraz znaczeniu metod rozpoznawania płodności w budowaniu więzi i dobrych trwałych relacji  w małżeństwie, wśród codziennych życiowych wyzwań.

§ 6.

Zasady rejestracji uczestników

1. W celu zgłoszenia udziału w sympozjum należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i uiścić opłatę konferencyjną w terminie do 19 lutego 2018 r. (poniedziałek).

2. Formularz zgłoszeniowy wraz z informacją o wysokości obowiązujących opłat znajduje się na stronie www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl w zakładce „Rejestracja” i „Opłata konferencyjna”.

3. Rejestracja (przesłanie formularza zgłoszeniowego) bez dokonania opłaty konferencyjnej jest automatycznie anulowana.

§ 7.

Opłata konferencyjna

1. Koszt udziału w sympozjum wynosi 150 PLN. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w konferencji za opłatą specjalną. Opłata specjalna przysługuje:

  • studentom WUM 60 PLN
  • studentom innych wyższych uczelni 80 PLN
  • członkom organizacji NPR 100 PLN

Opłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, udział w warsztatach, obiad i 2 przerwy kawowe.

2. [usunięty]

3. Istnieją dwie formy płatności:

a. przelew za pośrednictwem DotPay

b. wpłata na konto konferencji nr: 32 1540 1157 2115 6681 0463 0016,

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli NPR, ul. Wiejska 13 m 4b, 00-480 Warszawa,
z dopiskiem „opłata konferencyjna, …………. imię, nazwisko”

4. Osoby zarejestrowane elektronicznie po 19 lutego zobowiązane są do okazania dowodu uiszczenia opłaty konferencyjnej przy Rejestracji w dniu konferencji.

5. Potwierdzenie dokonania opłaty konferencyjnej wystawiane jest przez system automatycznie. Dla uczestników, którzy zawnioskowali o rachunek przy rejestracji, wystawiany jest on w ciągu 14 dni od daty konferencji i wysyłany pocztą.

6. Istnieje możliwość anulowania dokonanej rejestracji i zwrotu 50% wpłaconej kwoty wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zgłoszonego najpóźniej do dnia 12 lutego 2017 r. na adres: zdrowie.prokreacyjne@gmail.com. Po tym terminie zwrot wpłaconych środków nie przysługuje.

§ 8

Zaświadczenia i ewaluacja

1. Zaświadczenie o udziale w sympozjum otrzymuje każdy uczestnik zarejestrowany przed 12 lutego (poniedziałek).

2. Zaświadczenia można będzie odebrać w Sekretariacie w dniu konferencji.

3. Osobom rejestrującym się po 12 lutego zaświadczenia będą wystawiane wyłącznie na podstawie pisemnej prośby skierowanej na adres: zdrowie.prokreacyjne@gmail.com

4. Lekarze otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w kształceniu oraz otrzymanie 10 punktów edukacyjnych za udział w 6,5 godzinach zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06.10.2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 5. Warunkiem uzyskania zaświadczenia z punktami edukacyjnymi jest podanie niezbędnych informacji w formularzu zgłoszeniowym (tj. nr prawa wykonywania zawodu, daty urodzenia).

 6. Na zakończenie zajęć uczestnicy sympozjum zobowiązani są wypełnić ankietę ewaluacyjną podsumowującą kształcenie.

§ 9

Uprawnienia organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz wyznaczenia zastępstwa w przypadku nie możności stawienia się któregoś z wykładowców, z przyczyn losowych, niezależnych od organizatora.

2. Wszelkie uwagi i zapytania można kierować do organizatorów na adres: zdrowie.prokreacyjne@gmail.com